Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

POZOR!!! ZMENA TÝKAJÚCA SA AKTIVÁCIE UŽÍVATEĹSKÉHO KONTA VEREJNÉHO PORTÁLU ITMS

Dátum: 9. 4. 2008

RO OPBK oznamuje žiadateľom v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, že:

  • v Príručke pre žiadateľa o NFP v rámci OPBK – verejná správa sa v kapitole 4.2 Vypracovanie žiadosti o NFP / Postup získavania prístupu do verejnej časti ITMS bod 3 a 4 nahrádza nasledovným textom: 

3. Žiadateľ vytlačí, podpíše a zašle poštou Žiadosť o aktiváciu užívateľského konta na adresu Datacentra (poverený orgán CKO a MF SR pre spravovanie užívateľských kont):

    Adresa:
    Datacentrum
    Cintorínska 5
    814 88 Bratislava

Táto adresa je uvedená aj na samotnej žiadosti o aktiváciu užívateľského konta.

4. Zamestnanec Datacentra na základe kontroly elektronickej a papierovej verzie žiadosti aktivuje konto žiadateľa, vytlačí a zašle grid kartu poštou na adresu štatutárneho orgánu žiadateľa.

  • v Príručke pre žiadateľa o NFP v rámci OPBK – verejná správa sa v kapitole 4.2 Vypracovanie žiadosti o NFP / Autentifikácia užívateľa ITMS bod 1 nahrádza nasledovným textom:

1. Užívateľ sa do verejnej časti ITMS prihlasuje pomocou jednoznačného loginu (definuje sám), tajného hesla (definuje a spravuje sám) a pomocou grid karty 7x7, ktorú dostane poštou od Datacentra. Heslo užívateľa je možné meniť len cez portál ITMS.