Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

OPBK schválila Európska komisia dňa 3. 12. 2007 rozhodnutím K(2007)6125. V súlade so zákonom č. 372/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 1.11.2010 kompetencie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj presúvajú na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Globálny cieľ operačného programu v programovom období 2007 - 2013:
Posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Aktuality

1. 2. 2016

Riadiaci orgán pre OPBK upozorňuje na vydanie aktualizácie Usmernenia č. 1/2013 RO pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 verzia č.3

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO pre OPBK“) si Vás dovoľuje upozorniť na vydanie aktualizácie Usmernenia č. 1/2013 RO pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej len "Usmernenie č. 1/2015) verzia č.3 a povinnosti prijímateľa vyplývajúce z tohto usmernenia spojené s ukončením pomoci v programovom období 2007 - 2013. Usmernenie RO pre OPBK bolo vypracované na základe Usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.1, vydané Ministerstvom financií SR dňa 26. januára 2016 zverejnené v časti dokumenty na webovom sídle RO pre OPBK, ktorého úplné znenie usmernenia Ministerstva financií SR sa nachádza na adrese: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881

Aktuálne výzvy