Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Môže sa žiadateľ uchádzať o NFP v rámci aktuálnej výzvy ak uzatvoril Zmluvu o poskytnutí NFP vo výške 200 000 EUR v máji 2010? Ku dňu podávania žiadosti (26.7.2013) uplynie 3 ročná doba od poskytnutia NFP z pohľadu 3 kalendárnych

rokov máj/2010 - apríl/2013 i z pohladu troch fiškálnych rokov (2010, 2011, 2012). Tiež by som sa chcel spýtať ši za poskytnutie pomoci sa považuje dátum uzatvorenia zmluvy o NFP, alebo dátum dodatku k zmluve po verejnom obstarávaní, alebo dátum čerpania pomoci (pripísanie na účet). Počul som viacero interpertáciá, i keď v zmysle dokumentov, ktoré sú súčasťou výzvy sa za okamih poskytnutia pomoci považuje deň, keď je prijímateľov priznané legálne právo prijať pomoc v súlade s uplatnoteľným vnútroštátnym právnym režimom, t.j. deň podpisu zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami.

k prvej časti otázky:

Sučasne s limitmi uvedenými v bodoch 2. - 4. Článku I. Schémy pomoci de minimis č. DM - 13/2008 v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, a 5 (ďalej "schéma pomoci de minimis") musí byť dodržaná podmienka, že maximálna výška pomoci jednmu prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Uvedená hodnota predstavuje objem pomocu prijatej počas uvedeného obdobia od všetkých poskytovateľov.

v zmysle kapitoly 11.2 príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor, Návod na vyplnenie jednotlivých bodov opisu projektu je žiadateľ povinný v bode 12. Opis projektu - Prehľad získanej pomoci uviesť všetky druhy poskytnutej pomoci. Ak žiadateľ získal pomoc de minimis za posledné 3 roky u dňu predloženia ŽoNFP predloží v rámci prílohy č. 4 k žiadosti o NFP aj údaje o poskytnutej minimálnej pomoci na formulári " Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci", ktorý je prílohou č. 4 Schémy pomoci de minimis. Ak žiadateľ uzatvoril zmluvu o NFP a dotáciu ešte nečerpal  je povinný túto skutočnosť uviesť.

Žiadateľ, ktorý uzatvoril Zmluvu o poskytnutí NFP vo výške 200 000 EUR v máji 2010 pričom dotáciu ešte nečerpal v rámci výzvy č. OPBK/2013/2.2/11 neoprávnený za predpokladu, že sa jedná o pomoci de minimis a jej čerpaní by presiahol limit 200 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov.

 

k druhej časi otázky:

 Pre účely predkladania žiadosti o NFP pokiaľ ešte pomoc de minimis nebola poskytnutá, za okamih jej poskytnutia sa považuje v súlade s bodom I.9 schémy pomoci de minimis deň podpisu zmluvy o NFP oboma zmluvnými stranami.

Pokiaľ pomoc de minimis bola poskytnutá, v zmysle kapitoly 11.2 príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor, bod 12. Prehľad o získanej pomoci preukazuje žiadateľ získanú pomoc de minimis za posledné 3 roky ku dňu predloženia ŽoNFP na formulári "Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci" v rámci prílohy č. 4 k žiadosti o NFP. V tomto prípade sa za poskytnutie pomoci považuje dátum pripísania na účet prijímateľa.