Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Môže v rámci OPBK predložiť projekt aj súkromná škola, ak je to s.r.o. s predmetom činnosti poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania?

Oprávnenosť žiadateľa v rámci Výzvy č. OPBK/2013/2.2/11 je uvedená v kapitole 3.3 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor (ďalej len "Príručka") a vbode E Schémy pomoci de mnimis DM - 13/2008 v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 (ďalej "schéma pomoci de minimis").

V zmysle článku 1 Prílohy č. 2 k schéme pomoci de minimis - Definícia mikro, malých a stredných podnikateľov sa za podnik považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť.

V zmysle kapitoly 4 Kategorizácia na úrovni opatrení Programového manuálu pre OPBK pre opatrenie 2.2, skupina aktivít 2.2.3, nie je hospodýrska šinnosť Školstvo (číselný kód 18) oprávnená. Na základe tejto skutočnosti nie je možné považovať za oprávnený ani Vami uvedený projekt.