Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11 žiadateľ oprávnený, ak je zriadenie výrobnej prevádzky týkajúcej sa projektu uskutočnené v roku 2013? Nie je nutné mať výrobnú prevádzku zriadenú ešte pred vyhlásením výzvy?

Oprávnenosť žiadateľa v rámci Výzvy č. OPBK/2013/2.2/11 je uvedená v kapitole 3.3 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor (ďalej "schéma pomoci de minimis) a v Programovom manuáli pre OPBK v kap. 1.2.2.5 Oprávnené a neprávnené výdavky.

Oprávnení žiadatelia v zmysle bodu E.1 Schémy pomoci de minimis sú mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej "MSP") - fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby aj fyzické a právnické osoby podnikajúce v sektore služieb.

Definícia výrobných podnikov a podnikov v sektore služieb je uvedená v kapitole 3.3 Príručky:

Pomoc mikro, malým a stredným podnikom v rámci OPBK je možné poskytnúť len podnikom vykonávajúcim výrobnú a/alebo činnosť v sektore služieb, t.j. podnikom s prevádzkou, ktorá je aktívna. Výstupy z podnikateľskej činnosti musia byť uvedené v účtovných výkazoch, pričom pri hodnotení ŽoNFP sa sledujú výstupy minimálne za posledné účtovné obdobie. Výnimku tvoria začínajúci podnikatelia, ktorí nemajú ukončené účtovné obdobie. Títo žiadatelia predkladajú audit súčasného zdaňovacieho obdobia overený externým audítorom. Z auditovaných dokumentov musí byť zrejmé, že žiadateľ vykonáva výrobnú činnosť a/alebo činnosť v sektore služieb.

V zmysle vyššie uvedeného je nutné mať zriadenú výrobnú prevádzku a/alebo prevádzku v sektore služieb ešte pred vyhlásením výzvy.