Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V prípade s.r.o.(resp. inej ako akciová spoločnosť) spoločnosti poskytujúcej služby sa tiež berie do úrahy "Altmanov index pre firmy neemitujúce akcie verejne na trhu" a nie "Altmanov index pre nevýrobné a začínajúce podniky"?

Pre stanovenie súrnného ukazovateľa hodnotenia firmy účtujúcej v podvojnom účtovníctve, ak ide o inú ako akciová spoločnosť, sa prímárne rozlišuje, či ide o spoločnosť podnikajúcu vo výrobnej, resp. nevýrobnej sfére. Z vyššie uvedého vyplýva, že spoločnosť pri výpočte požije vzorec Altmanovho indexu:

a) pre firmy neemitujúce akcie verejne na trhu alebo (pre výrobný podnik)

b) pre nevýrobné a začínajúce podniky ( pre nevýrobný podnik).