Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11 chceme predložiť projekt prostredníctvom ktorého by sme radi nakúpili finančné a účtovné informačné systémy.

V Programovom manuáli OPBK je na strane 62, bod 2 uvedené: výdavky na vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, t.j. napr. výdavky na: - informačné systémy na podporu modelovania výrobných procesov, - informačné systémy na automatizáciu výrobných, resp. rechnologických procesov, - informačné systémy na evidenciu vyrobeného tovaru, - skladové hospodárstvo, -logistiku. Výdavky na finančné a účtovné informačné systémy podniku sú oprávnené iba ak sú realizované v kombinácii s predchádzajúcimi výdavkami uvedenými v tomto bode. Sú výdavky na nákup finančných a účtovných informačných systémov podniku oprávnené aj bez kombinácie s vyššie uvedenými výdavkami zameranými na výrobu?Nakoľko pre firmy pôsobiace v oblasti služieb, ktoré nie sú zamerané na výrobu a nepotrebujú informačné systémy zamerané na podporu výroby nie je potrebné tieto výdavky kombinovať. A naopak môže spoločnosť podnikajúca v oblasti služieb - vedenie účtovníctva a ekonomického poradenstva pre výrobné podniky, v rámci tejto výzvy ako oprávnený výdavok kúpiť informačné systémy napr. na evidenciu výrobeneého tovaru resp. skladového hospodárstva, keď sama nevyrába a ani nemá sklady? Tento softvér by využívala pre svoju podnikateľskú činnosť, teda vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo pre svojich klientov = výrobné podniky?

V rámci výzvy č. OPBK/2013/2.2/11 Zavádzanie a účinné využívanie prístup k IKT v MSP sú uvedené oprávnené výdavky pre skupinu aktivít  2.2.3 v kapitole 1.2 Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika Programového manuálu OPBK, bod 2.:

Výdavky na vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, t.j. napr. výdavky na:

- informačné systémy na podporu modelovania výrobných procesov,

-informačné systémy na automatizáciu výrobných, resp. technologických procesov,

- informačné systémy na evidenciu výrobného tovaru,

- skladové hospodárstvo,

-logistiku.

Výdavky na finančné a účtovné informačné systémy podniku sú oprávnené iba ak sú realizované v kombinácii s predchádzajúcimi výdavkami uvedenými v tomto bode.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ sa firma nezaoberá výrobnými činnosťami, nie sú oprávnené ani výdavky na finančné a účtovné informačné systémy.

 

Informačné systémy ako skladové hospodárstvo a logistika sú oprávnené len pre podnikyzaoberajúce sa výrobnou činosťou.