Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je v rámci aktuálnej výzvy OPBK/2013/1.1/10 možné v rámci budovania a obnovy turistickej trasy zaradiť medzi oprávnená výdavky projektu aj výdavky na vybudovanie turistickej rozhladne na projektom dotkutej trase na najvyššom kopci v širšom okolí,

t.j v zmysle výzvy či by s tým súvisiace výdavky boli oprávnené na účely tejto výzvy?

Oprávnené a neoprávnené výdavky pre skupinu aktivít 1.13 sú zadefinované v kapitole 1.1.1.5 Oprávnené a neoprávnené výdavky, Programového manuálu pre OPBK (ďalej len "PN pre OPBK").

V rámci skupiny aktivít 1.1.3, v zmysle definície oprávnených a neoprávnených výdavkov v kapitole 1.1.1.5 PM pre OPBK je možné považovať za mobilár:

- Levičky

- Odpovdkové nádoby

- Bezpečnostné prvky za účelom ochrany osôb

- Prístrešky

- Picia fondtánka

V zmysle vyššie uvedeného nemožno zaradiť výdavky na vybudovanie turistickej rozhľadne medzi oprávnené výdavky.