Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V príručke pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK súkromný sektor verzia 9 sa v kapitole 3.3. Oprávnenosť žiadateľa uvádza, že Žiadatelia predkladajúci projekty v skupine aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP sú oprávnení

len za predpokladu, že zamestnávajú minimálne 3 zamestnanov pracujúcich na plný úväzok ku dňu podania žiadosti, ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti a ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním žiadosti. Ak je žiadateľom začínajúci podnik, ktorý k 31.12.2012 zamestnával len 1 zamestnanca, pričom v súčasnosti už disponuje skupinou 3 zamestnancov, bude vnímaný ako neoprávnený žiadateľ?

Podmienky poskytnutia pomoci v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11 sú uvedené v kapitole 3.3 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - Súkromný sektor (ďalej len "Príručka").

Jednou z podmienok poskytnutia pomoci je, že žiadatelia predkladajúci projekty v skupine aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP sú oprávnení len za predpokladu, že zamestnávajú minimálne 3 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok ku dňu podania žiadosti, ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadnosti a ku konci posledného kalendárneho roka pred podaním žiadosti.

Výdavky na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT sú oprávnené len za predpokladu, že prijímateľ zamestnáva minimálne 3 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok.

Žiadateľ a projekt musia súčasne spĺňať všetky ostatné podmienky uvedené vo výzve č. OPBK/2013/2.2/11.

Zároveň RO OPBK upozorňuje, že podmienka zamestnávania minimálne troch zamestnancov pracujúcich na plný úväzok musí byť splnená po celú dobu zmluvného vzťahu s RO OPBK.

Ak je žiadateľom začínajúci podnik, ktorý k 31.12.2012 zamestnával jedného zamestnanca a v súčasnosti disponuje skupinou troch zamestnancov považuje sa za neoprávneného žiadateľa. Nespĺňa podmienky, ktoré sú vyššie uvedené.