Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V príručke pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK súkromný sektor verzia 9 sa v kapitole 3.3. Oprávnenosť žiadateľa uvádza, že Žiadatelia predkladajúci projekty v skupine aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP sú oprávnení

len za predpokladu, že zamestnávajú minimálne 3 zamestnanov pracujúcich na plný úväzok ku dňu podania žiadosti, ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti a ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním žiadosti. Ak je žiadateľom začínajúci podnik, ktorý k 31.12.2012 zamestnával len 1 zamestnanca, pričom v súčasnosti už disponuje skupinou 3 zamestnancov, bude vnímaný ako neoprávnený žiadateľ?