Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Kto sú oprávnení žiadatelia poskytujúci len služby, bez vlastnej výroby v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11? Ako preukazuje v takomto prípade podnikateľ podnikateľskú činnosť?

K 1. časti otázky:

Oprávnenosť žiadateľa v rámci Výzvy č. OPBK/2013/2.2/11 je uvedená v kapitole 3.3 Prípručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor (ďalej"Príručka"), v bode E Schémy pomoci de minimis DM-13/2008 v znení Dodatkov č.1, 2, 3, 4 a 5 (ďalej "schéma pomoci de minimis") a v Programovom manuáli pre OPBK v kap. 1.2.2.5 Oprávnené a neoprávnené výdavky.

Žiadateľ a projekt musí súčasne spĺňať všetky ostatné podmienky uvedené vo Výzve č. OPBK/2013/2.2/11.

Oprávnení žiadatelia v zmysle bodu E.1 schémy pomoci de minimis sú mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej "MSP") - fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby aj MSP podnikajúci v sektore služieb.

Definícia výrobných podnikov a podnikov v sektore služieb je uvedená v kapitole 3.3 Príručky: Pomoc mikro, malým a stredným podnikom v rámci OPBK je možné poskytnúť len podnikom vykonávajúcim výrobnú a/alebo činnosť v sektore služieb, t.j. podnikom s prevádzkou, ktorá je aktívna. Výstupy z podnikateľskej činnosti musia byť uvedené v účtovných výkazoch, pričom pri hodnotení ŽoNFP sa sledujú výstupy minimálne za posledné účtovné obdobie. Výnimku tvoria začínajúci podnikatelia, ktorí nemajú ukončené účtovné obdobie. Títo žiadatelia predkladajú audit súčasného zdaňovacieho obdobia overený externým audítorom. Z auditovaných dokumentov musí byť zrejmé, že žiadateľ vykonáva výrobnú činnosť a/alebo činnosť v sektore služieb.

V prípade firiem zaiberajúcich sa viacerými činnosťami, výrobou aj službami, sa nesleduje podiel výroby a služieb. V ŽoNFP uvedie žiadateľ kód činnosti súvisiaci s predmetom predloženého projektu.

K 2. časti otázky:

V zmysle kapitoly 3.3 Príručky žiadateľ preukazuje podnikateľskú činnosť:

  • výpisom z obchodného registra/živnostenského registra,
  • dikladom o zriadení prevádzky týkajúcej sa projektu, resp. oznámením o zriadení prevádzky,
  • účtovnými výkazmi
  • dokladom preukazujúcim vlastnícky alebo iný právny vzťah oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný, vrátane kópije z katastrálnej mapy,
  • fotodokumentáciou podnikateľských projektov.                  

Prevádzka,na ktorú žiadateľ žiada o nenávratný finančný príspevok, musí byť jasne popísaná v ŽoNFP. Predkladaž ťiadosti o NFP sú oprávnení len žiadatelia, ktorých sídla a všetky prevádzky sa nachádzajú v cieľovom území uvedenom v článku E.6 schémy pomoci de minimis, čo predstavuje celé územie NUTS 2 Bratislavský kraj (okresy Bratislava I-V, okres Malacky, okres Pezinok a okres Senec). Vzhľadom na uvedené žiadateľ vykonávajúci služby u zákazníka je neoprávnený.