Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aké je stanovisko RO OPBK k preukázaniu vlastníckych, resp. užívateľských práv k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť realizovaný projekt v rámci opatrenia 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty? Pozemok, na ktorom plánujeme

Aké je stanovisko RO OPBK k preukázaniu vlastníckych, resp. užívateľských práv k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť realizovaný projekt v rámci opatrenia 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty? Pozemok, na ktorom plánujeme realizovať projekt je v podielovom spoluvlastníctve 2 subjektov a to 2/3 samosprávneho kraja a 1/3 v spoluvlastníctve obce.

Preukázanie vlastníckych resp. iných užívacích práv k nehnuteľnosti (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť projekt v rámci OPBK realizovaný v prípade spoluvlastníctva viacerých subjektov, v tomto prípade nehnuteľnosti, na ktorom plánujete realizovať projekt a ktorý je v spoluvlastníctve 2/3 žiadateľa a 1/3 iného spoluvlastníka, je potrebné preukázať Dohodou spoluvlastníkov s realizáciou projektu.

Dohoda spluvlastníkov s realizáciou projektu musí obsahovať nasledovné:

 

  • ustanovenie, z ktorého vyplýva právo uskutočniť projekt v zmysle ŽoNFP,
  • dohoda je uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projekt ( v prípade ak pôjde o zmluvu na dobu určitú, musí obsahovať aj nemožnosť jej ukončenia po uvedenú dobu),
  • odporúča sa dohodu zapísať na list vlastníctva v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
  • ukončenie zmluvy zo strany spoluvlastníka nehnuteľnosti nie je možné po dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.