Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je v rámci výzvy OPBK /2010/2.1/06, štátna pomoc 2.1.1 podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transférov v MSP oprávnená mzda pre interný výskumný tím? Celá výskumná úloha bude zabezpečená iba internými zamestnancami.

V rámci Schémy podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 sú oprávnené iba výdavky uvedené v bode G1 schémy. Iné výdavky budú považované za neoprávnené.

Mzdové výdavky pre interných zamestnancov sú považované za neoprávnené výdavky.