Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Pre projekty predkladané v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupiny aktivít 2.2.1 nie sú v oprávnených nákladoch projektu uvedené náklady na prípravu ŽoNFP, náklady súvisiace s procesom VO, náklady na manažment a riadenie projektu.

Pre projekty predkladané v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupiny aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni nie sú v oprávnených nákladoch projektu uvedené náklady na prípravu žiadosti o NFP, náklady súvisiace s procesom verejného obstarávania a tiež náklady na manažment a riadenie projektu. Sú tieto náklady projektu oprávnené?

V zmysle Programového manuálu OPBK (kapitola 1.2.2, podkapitola 1.2.2.5 Oprávnené a neoprávnené výdavky) sú uvedené výdavky neoprávnenými výdavkami.