Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je výrobný podnik oprávnený žiadať o nenávratný finančný príspevok, ak jeho sídlo je v Bratislave ale jeho prevádzka sa nachádza mimo územia Bratislavského kraja?

V zmysle Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov v znení Dodatkov č. 1,2,3 a 4 č. DM - 13/2008 bod J 16 ak sídlo žiadateľa sa nachádza v Bratislavskom kraji a jeho prevádzka sa nachádza mimo územia Bratislavského kraja je žiadateľ oprávnený predkladať žiadosti o NFP na projekty len v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality, získania a ochrany priemyselných práv a v oblasti akreditácie a certifikácie.