Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V rámci príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa vyžaduje od žiadateľov predložiť list vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak má podnikateľ nehnuteľnosť vo vlastníctve, ale má ju založenú v banke, je možné podať žiadosť o NFP?

V usmernení 6/2010 Riadiaceho orgánu OPBK k výkladu záložného práva k nehnuteľnostiam kapitola II. Predmet usmernenia sa uvádza nasledovné: Ak realizáciou projektu financovaného z OPBK nedochádza k zásahu do nehnuteľnosti, sa podmienka týkajúca sa záložného práva k nehnuteľnosti v zmysle podmienok definovaných v Programovom manuáli pre OPBK, resp. Príručke pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK nevzťahuje.