Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je možné získať nenávratný finančný príspevok z OPBK na výrobu kozmetických výrobkov (masti, krémy), opravu lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb?

Oprávnenými prijímateľmi pomoci z OPBK sú výrobné MSP - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Spoločnosť, ktorá vyrába kozmetické výrobky je v rámci OPBK oprávnená iba ak spĺňa všetky stanovené kritériá a podmienky uvedené v schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK (schéma pomoci de minimis) a v usmernení RO OPBK č.2/2011. V schéme pomoci de minimis je v kapitole E bod 5 uvedené, že pomoc je možné poskytnúť len podniku vykonávajúcemu výrobnú činnosť, t.j. podniku s výrobnou prevádzkou, v ktorej aktívne realizuje výrobný proces, okrem rudného a uhoľného baníctva, oceliarskeho priemyslu, lodiarskeho priemyslu, automobilového priemyslu, priemyslu syntetických vlákien, sektora zdravotníctva, dopravy, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a akvakultúry. Výklad oprávnenosti žiadateľov podnikajúcich v sektore zdravotníctva je uvedený v usmernení RO OPBK č. 2/2011.