Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je oprávneným žiadateľom z OPBK softvérová firma, ktorej produktom je softvér, teda informačný systém vyrábaný v Bratislave? Možno považovať takúto firmu za výrobnú?

Prijímateľmi pomoci sú výrobné MSP - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Spoločnosť, ktorá nevykonáva výrobnú činnosť je neoprávnená.  Spoločnosť  zaoberajúca sa produkciou softvéru je v zmysle podmienok definovaných v Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov v znení Dodatkov č.1,2,3 a 4 č. (DM - 13/2008) neoprávnená.