Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Ako sa možno prihlásiť do verejnej časti ITMS, prostredníctvom ktorého treba predložiť Žiadosť o platbu?

Prístup do verejnej časti ITMS môžu získať všetci žiadatelia/prijímatelia pre programové obdobie 2007 - 2013. Portál ITMS je prístupný pre žiadateľov na adrese https://www.itms.sk. Žiadatelia môžu prostredníctvom portálu vypĺňať a odosielať žiadosti o aktiváciu užívateľského konta. Po aktivovaní užívateľského konta a doručení grid karty je možné zakladať a odosielať žiadosti o platbu. Podrobné informácie o získaní prístupu do portálu ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratisalvský kraj v kapitole 4.2 Vypracovanie žiadosti o NFP, v časti - Postup získavania prístupu do verejnej časti ITMS.