Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Kedy bude zverejnený indikatívny harmonogram výziev na rok 2011 pre OPBK

Dňa 25.10.2010 schválil Monitorovací výbor pre OPBK návrh revízie OPBK, ktorý bol následne dňa 29.10.2010 oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii. Vzhľadom na rozsah a charakter revízie OPBK do jej schválenia Európskou komisiou nie je možné zo strany Riadiaceho orgánu pre OPBK reálne odhadnúť termíny vyhlásenia jednotlivých výziev v roku 2011 a teda ani pripraviť indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011.