Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Má byť k žiadosti priložená projektová dokumentácia pre stavebné konanie alebo realizačný projekt?

 

V zmysle prílohy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ musí byť k žiadosti priložená realizačná projektová dokumentácia, na základe ktorej bolo vydané právoplatné a vykonateľné rozhodnutie príslušného stavebného úradu, v dvoch vyhotoveniach a zároveň overená autorizovanou osobou.