Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je nevyhnutné priložiť k žiadosti o NFP záverečný účet schválený zastupiteľstvom so všetkými prílohami záverečného účtu alebo je postačujúce uznesenie zastupiteľstva o záverečnom účte, výška záverečného účtu a rozdelenie záverečného účtu?

K žiadosti o NFP je nutné priložiť záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom so všetkými prílohami záverečného účtu.