Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Bude žiadateľom združenie, ktoré vytvorili 2 obce, alebo žiadateľom bude jedna obec a druhá bude ako partner?

Oprávneným žiadateľom je Združenie obcí vytvorené podľa zákona č.369/1990 o obecnom zriadení, ktoré si musí určiť konkrétnu obec, ktorá bude garantom spolufinancovania projektu a bude zabezpečovať financovanie celkových výdavkov projektu počas celej doby jeho realizácie.