Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je možné kombinovať v jednom projekte skupiny aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel a 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu?

V jednom projekte nie je možné kombinovať dve skupiny aktivít. Projekt musí byť vypracovaný pre každú skupinu aktivít zvlášť. Takže napr. jeden projekt pre skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel a ďalší projekt pre skupinu aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.