Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve č. OPBK/2014/2.1/13. Žiadateľ je povinný v rámci žiadosti o NFO vyplniť prílohu č. 9 - Ukazovatele zadĺženosti a bežnej likvidity.

V rámci stanovenia ukazovateľa bežnej likvidity uvádza žiadateľ s jednoduchým účtovníctvom ako jednu za vstupných hodnôt výšku záväzkov z riadku č. 17 výkazu majetku a záväzkov. Žiadateľ však má na uvedenom riadku výkazu hodnotu 0 tz. k 31.12.2013 nevykazuje žiadne záväzky. Nakoľko ide o hodnotu, ktorá sa v rámci vzorca na výpočet ukazovateľa bežnej likvidity dopĺňa do menovateľa, hodnota ukazovateľa po dosadení všetkých hodnôt vykazuje stav "DELENIE NULOU!" Dovoľujeme si vás požiadať i informáciu, ako ďalej postupovať v takomto prípade.

V rámci výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 pri stanovení ukazovateľa zadĺženosti a bežnej likvidity ak žiadateľ s jednoduchým účtovníctvom nevykazuje žiadne záväzky, vyplní v prílohe č. 9 žiadnosti o NFP do menovateľa vzorca v riadku Bežná likvidita (BL) v roku 2013 v bunke VMaZ_17 hodnotu 1.

V rámci prílohy č. 9 žiadosti o NFP žiadateľ predloží písomné vysvetlenie k vyplneniu údajov v rámci tabuľky 14.1 Výsledky hodnotenia firmy a priloží k tomu aj toto usmernenie.