Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve č. OPBK/2014/2.1/13. Bude ako povinná príloha č. 7 akceptované potvrdenie účtovnej závierky vydané Registrom účtovných závierok, namiesto vo výzve uvedeného potvrdenia od príslušného daňového úradu?

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") upozorňuje oprávnených žiadateľov o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2014/2.1/13, že pri spôsobe predkladania povinnej prílohy č. 7 k žiadosti o NFP majú postupovať v zmysle Metodického výkladu CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.8 zo dňa 15. júla 2014. Metodický výklad je zverejnený na stránke www.nsrr.sk a na stránke www.opbk.sk v sekcii  Aktuálne výzvy.