Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve OPBK/2014/2.1/13, týkajúca sa časovej realizácie projektu. Vo výzve je stanovená podmienka, podľa ktorej "maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP je 4 kalendárne

mesiace (t.j. 3 kalendárne mesiace na hlavné aktivity a 1 kalendárny mesiac na podporné aktivity). Do obdobia podporných aktivít časť Riadenie projektu sa započítava nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu podľa bodu 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP. Podporné aktivty teda majú trvať len 1 mesiac? Napr. ak hlavná aktivita trvá od 01/2015 do 03/2015, podporné aktivity majú trvať len od 04/2015 do 04/2015, alebo je možné stanoviť ich trvanie od 01/2015 do 04/2015?

V rámbi výzvy č. OPBK/2017/2.1/13 je maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP 4 kalendárne mesiace (t.j 3 kalendárne mesiace na hlavné aktivity a 1 kalendárny mesiac na podporné aktivity). Do obdobia podporných aktivít časť Riadenie projektu sa započítava aj nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu podľa bodu 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP. V zmysle kapitoly 11.2 bod 9.2 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor, verzia 11 je začiatok podporných aktivít projektu zhodný so začiatkom realizácie projektu.

Termín ukončenia všetkých aktivít projektu (klavných aj podporných) je najneskôr do 31.10.2015, pričom zmenou zmluvy o poskytnutí NFP je možné predĺžiť termín ukončenia aktivít projektu a to len v mimoriadnych a riadne odôvodnených prípadoch maximálne do 31.12.2015. Predĺženie termínu ukončenia aktivít projektu nemá vplyv na dodržanie časovej oprávnenosti výdavkov, ktorá je stanovená do 31.12.2015. V zmysle bodu Q. 5 Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj č. DM-12/2014, oprávnenosť výdavkov preplácaných na základe účtovných dokladov skončí 31.12.2015.

Príklad na vyplnenie tabuľky 9.1 opisu projektu na základe príkladu projektu

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

Začiatok  realizácie aktivít projektu (mm.rrrr)                    03/2015

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov)             4

Ukončenie realizácie aktivít projektu (mm.rrrr)                  06/2015

Príklad na vyplnenie tabuľky 9.2 opisu projektu na základe príkladu projektu

NAVRHOVANÉ AKTIVITY PROJEKTU

Názov aktivity                                    Začiatok realizácie aktivity (mm/rrrr)               Ukončenie realizácie aktivity (mm/rrrr)

Hlavné aktivity

HA01 Nákup tlačiar. technol.                 03/2015                                                             05/2015

Podporné aktivity

 PA 03 Informovanie a publicita            03/2015                                                             05/2015

 PA 04 Riadenie projektu                      03/2015                                                             06/2015

 

Do obdobia riadenia projektu sa započítava aj nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu podľa bodu 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Toto obdobie je maximálne 1 mesiac od ukončenia realitácie aktivít projektu.