Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázky k výzve č. OPBK/2014/2.1/13. Môže byť žiadateľom v rámci aktuálnej výzvy 2.1. výrobca vína? Môže žiadať o NFP žiadateľ, ktorý má v súasnosti výrobu mimo BSK v TSK, ale mal by záujem o jej preloženie do Pezinka? tzn. išlo by o výmenu starej,

energeticky náročnej technológie a jej presun do BSK. Musí byť projekt realizovaný v prenajatých priestoroch, ktorých prenájom trvá min. 5 rokov po ukončení projektu?

 

k 1 časti otázky:

V zmysle bodu E.4 schémy pomoci de minimis č. DM-12/2014 nie je možné poskytnúť pomoc podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby a v oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I. Zmluvy o fungovaní EÚ. V rámci výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 je žiadateľ zaoberajúci sa výrobou a spracovaním vína neoprávnený.

k 2 časti otázky

V rámci výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 sú v zmysle bodu J.16 schémy pomoci de minimis č. DM-12/2014 je možné predkladať žiadosti o NFP na projekty podľa článku F1 iba v prípadoch, že miesto realizácie projektu sa nachádza v cieľovom území uvedenom v článku E bod6., čo predstavuje celé územie NUTS 2 Bratislavský kraj (okresy Bratislava I-V, okres Malacky, okres Pezinok a okres Senec). Táto podmienka platí aj pre žiadateľov so sídlom mimo oprávneného územia, ak miestom realizácie projektu bude prevádzka, ktorá sa nachádza na oprávnenom území a projekt bude realizovaný výhradne v tejto prevádzke.

k 3 časti otázky

Podmienky poskytnutia pomoci z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv k nehuteľnostiam (pozemkom a stavbám), na ktorých má byť projekt realizovaný, alebo bezprostredne súvisia s realizáciou projektu sú uvedené v kapitole 11.2, bod 9.6 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor, verzia 11.

V prípade, ak projekt realizované v prenajatých priestoroch a žiadateľ predkladá ako doklad k preukázaniu užívacieho práva zmluvu o nájme, ktorá je uzavretá na dobu irčitú, musí byť v zmluve o nájme zabezpečené jej trvanie po dobu minimálne 5 rokov  po ukončení realizácie projektu. Zároveň musí zmluva o nájme obsahovať aj ostatné náležitosti stanovené v kapitole 11.2, bod 9.6 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor, verzia 11.