Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve č. OPBK/2014/2.1/13. V texte výzvy je uvedený zoznam oprávnených aktivít v prípade investičkých projektov zameraných an využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V zozname sú vodné elektrárne, biomasa, tepelné čerpadlá, slnečná aj

geotermálna energia. Ak si však pozriem Programový manuál, ktorý bol jednou z príloh Výzvy, v ňom je pre danú skupinu aktivít v zozname uvedená aj veterná energia a podpora pilotných projektov na implementáciu nových technológií na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Sú teda projekty zamerané na veternú energiu oprávnené?

V rámci výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 sú projektu zamerané na využitie veternej energie oprávnené v zmysle kapitoly 1.2.1.3 Skupiny oprávnených aktivít Skupina aktivít 2.1.2 Programového manuálu pre OPBK v znení aktualizácie č. 4.

V prípade budovania zariadení na využitie veternej energie je žiadateľ povinný predložiť v zmysle bodu 11.4 Vysvetlivky k prílohám ŽoNFP Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor, verzia 11:

v rámci prílohy č.12 A):

 - právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie príslušného stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu,

- v prípade budovania zariadení s jednotkovým inštalovaným výkonom do 1 MW súhlasné staovisko príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej žiadateľ plánuje pripojiť predmetný zdroj elektriny, nakoľko ide o dohodnutie konkrétnych podmienok primojenia a dodávku prebytku vyrobenej elektriny do distribučnej siete, resp. overenia realizovateľnosti projektu,

- v prípade budovania zariadení s jednotkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW je potrebné súhlasné stanovisko  prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR (SEPS, a.s.).

v rámci prílohy č. 12 B):

- projektovú dokumentáciu overenú autorizovanou osobou a overenú v stavebnom konaní, na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie (realizačný projekt) v dvoch vyhotoveniach.