Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V rámci výzvy č. OPBK/2014/2.1/13, môže požiadať o poskytnutie NFP spoločnosť, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 9.1.2014?

Oprávnenosť žiadateľa je v rámci výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 je uvedená v samotnej výzve bod 3.3, v kapitole 3.3 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - súkromný sektor, verzia 11 a v bode E. Schémy pomoci de minimis DM-12/2014:

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú mikro, malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce vo výrobnej oblasti oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy.

Špecifické ustanovenie pre začínajúcich podnikateľov: Pre túto výzvu sú oprávnení aj začínajúci podnikatelia, ktorí ku dňu podania žiadosti o NFP nepodnikali dlhšie ako 3 roky, pričom ich podnikateľská činnosť vznikla pred dátumom vyhlásenia tejto výzvy, t.j. u živnostníkov je rozhodujúci dátum vydania živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v obchodnom registri je rozhodujúci dátum zápisu do obchodného registra.

Začínajúci podnik, ktorý bol zapísaný do Obchodného registra dňa 9.1.2014 je oprávneným žiadateľom pokiaľ spĺňa všetky stanovené kritériá a podmienky uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.