Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve č. OPBK/2014/2.1/13 v schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK (schéma pomoci de minimis)sa v bode K. Kumulácia pomoci uvádza:"Pomoc sa môže poskytnúť len vtedy, ak je preukázané, že táto spolu s doteraz poskytnutou

pomocou neprekročí maximálnu výšku pomoci stanovenú v článku I. tejto schémy počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny rok, ako aj predchádzajúce fiškálne roky". Otázka č. 1: Prosíme o vysvetlenie, akým spôsobom sa počíta splnenie vyššie uvedeného pravidla kumulácie pomoci? Aký termín resp. dátum sa považuje za dátum poskytnutia pomoci(napr. ide o dátum podpisu zmluvy o NFP alebo jej dodatku alebo iný dátum napr. dátum pripísania finančných prostriedkov pomoci na účet prijímateľa a pod.)? Otázka č. 2: Príklad: Keby bola Výzva vyhlásená v mesiaci jún 2014. Aký je posledný možný dátum poskytnutia predchádzajúcej pomoci de minimis prijímateľov, aby bol tento oprávnený žiadať v tejto novej výzve max. výšku pomoci de minimis?

k 1. časti otázky:

Súčasne s limitmi uvedenými v bodoch I. 2 až 4 Schémy pomoci de minimis č. DM - 12/2014 (ďalej "schéma pomoci de minimis") musí byť dodržaná podmienka, že maximálna výška pomoci jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľve obdobia troch fiškálnych rokov. Uvedená hodnota predstavuje objem pomoci prijatej počas uvedeného obdobia od všetkých poskytovateľov.

V súlade s bodom I. 9 schémy pomoci de minimis za okamih poskytnutia pomoci sa považuje deň podpisu zmluvy o NFP oboma zmluvnými stranami.

k 2. časti otázky:

V zmysle bodu I. 6 schémy pomoci de minimis: "Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia žiadateľa. Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je to kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podnikateľa". V rámci prebiehajúcej výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 je žiadateľ oprávnený požadovať maximálnu výšku pomoci (100 000 EUR na jeden projekt) v prípade aj pomoc de minimis nepresiahla 200 000 EUR súhrnne za prebiehajúci fiškálny rok a počas dvoch predchádzajácich fiškálnych rokov a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. Ak sa fiškálny rok žiadateľa zhoduje s kalendárnym rokom je žiadateľ oprávnený žiadať maximálnu výšku pomoci uvedenú vo výzve, pokiaľ je posledný dátum poskytnutia predchádzajúcej pomoci 31.12.2011.