Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Pri čiastkových projektoch na revitalizáciu v rámci ISRMO sa udáva skupina aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO alebo 1.1.2 Samostatné dopytovo-orientované projekty regenerácie sídiel.

Jedná sa najmä o časti Opisu projektu 2. Priradenie projejtu k programovej štruktúre, 7. Ciele projekt a 15. Smerne ukazovatele (Benchmarks).

Výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO je vyhlásená pre právnenú skupinu aktivít:

  • 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO prostredníctvo ktorej sa v rámci OPBK realizujú ISRMO. Skupina aktivít 1.1.1 pokrýva všetky oprávnené skupiny aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel.

Každá žiadosť o NFP musí podľa svojho zamerania spĺňať podmienky oprávnenosti len jednejskupiny aktivít, a to:

   - 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO

   - 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel

   - 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu

 V jednej žiadosti o NFP nie je možné kombinovať viaceré skupiny aktivít.

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že napr. čiastkový projekt zameraný na revitalizáciu verejného priestranstva sa realizuje v rámci skupiny aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel a čiastkový projekt zameraný na obnovu komunitného centra sa realizuje v rámci skupiny aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO.