Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Aký údaj sa zadáva do tab. č.4 Identifikácia žiadateľa pri počte zamestnancov. Jedna sa o počet zamestnancov samotneho uradu alebo aj prispevkových, rozpočtových organizácií mesta?

Do tabuľky 4 "identifikácia žiadateľa" Prílohy č. 1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "ŽoNFP") - Opis projektu žiadateľ uvádza počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka resp. ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním ŽoNFP len za žiadateľa bez počtu zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií."

Údaje uvedené v tomto bode Opisu projektu musia byť identické s údajmi uvedenými v bode 3 žiadosti o NFP "Profil žiadateľa".

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zmysle kapitoly 11.2 Inštrukcie k vyplneniu jednotlivých bodov opisu projektu, bod 6., Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - verejná správa:

V prípade ak si to vyžadujem povaha projektu je potrebné, aby žiadateľ vyplnil aj bod 6 subjekt v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu" - názov subjektu, adresu, názov a kód SK NACE, počet zamestnancov v trvalom prcovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho rika pred podaním ŽoNFP, podiel žien na celkovom počte zamenstnancov organizácie v % ku koncu posledného kapendárneho roka pred podaním ŽoNFP a údaj o zamestnávaní osôb so zdavotným postihnutím.

Pričom do časti "Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním ŽoNFP" žiadateľ uvádza počet zamestnancov v rtvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním ŽoNFP len za subjekt v pôsobnosti žiadateľa.

Subjekt v pôsobnosti žiadateľa (prijímateľa) = subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa je inštitúcia, na podporu ktorej žiadateľ žiada finančný príspevok z OPBK. Je to zároveň aj subjekt, ktorý realizuje aktivity projektu (napr. škola v zriadovateľskej pôsobnosti obce). Uvedený subjekt nepredkladá ŽoNFP, ale je povinný poskytnúť všetky údaje do dokumentácie ŽoNFP tak, aby celková žiadosť o NFP a opis projektu mohli byť objektívne posúdené.

Údaje uvedené v tomto bode opisu projektu musia byť identické s rovnakými údajmi v bode 4 žiadosti o NFP "Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu".