Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Chcem sa spýtať k výzve OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Ako je potrebné nastaviť harmonogramy pre jednotlivé projekty v prípade, že v rámci jedného projektu sa budú niektoré aktvity realizovať ešte pred schválením resp. sú už zrealizované.

V zmysle kapitoly 11.2, bodu 9.1 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci operačného programu Bratislavský kraj - verejná správa je nastavenie harmonogramu nasledovné:

Žiadateľ uvedie indikatívne údaje o začiatku a ukončení realizácie projektu. (Uviesť maximálu predpokladanú dĺžku realizácie projektu.)

Začiatok realizácie aktivít projektu (mm.rrrr) - žiadateľ vyplní predpokladaný dátum začiatku realizácie projektu (mesiac/rok). Dátum začiatku realizácie aktivít projektu, za ktorý sa považuje dátum začatia fyzickej realizácie projektu, si stanovuje žiadateľ na základe uvedených skutočností:

  • Oprávnené výdavky na ciastkové projekty ISRMO musia vzniknúť a byť uhradené žiadateľom v období od 31. januára 2012, okrem výdavkov na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie potvrdenej autorizovanou osobou, ktoré sú oprávnené od 1.12007.
  • Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu nesmie presiahnuť 24 kalendárnych mesiacov

Dĺžka realizácie aktivít projektu (počet mesiacov) v tomto bode musí byť po sčítaní identický s počtom mesiacov uvedených v bode 9.2 opis projektu "Navrhované aktivity projektu" a bodom 11 ˇŽoNFP "Časový rámec realizácie projektu".

Ukončenie realizácie aktivít projektu (mm.rrrr) - žiadateľ vyplní predpokladaý dátum ukončenia projektu (mesiac/rok). Vychádza z predpokladaného dátumu začatia fyzickej realizácie + trvanie realizácie všetkých aktivít projektu (okrem dĺžky trvania realizácie projektovej alebo technickej dokumentácie v rámci podporných aktivít). Za dátum ukončenia fyzickej ralizácie aktivít projektu sa považuje dátum odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi (žiadateľovi). Ukončenie ralizácie aktivít projektu musí byť potvrdené účtovnými dokladmi, zriaďovacím protokolom, preberacím/odovzávacím protokolom, prípadne inými rovnocennými dokladmi.