Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Mám otázku k výzve OPBK/2013/2.2/11. Môže byť nehnuteľnosť, ktorá bude miestom realizácie projektu zaťažená záložným právom počas doby realizácie projektu a 5 rokov po ukončení realizácie projektu?

V zmysle Usmernenia RO OPBK k výkladu záložného práva k nehnuteľnostiam č.6/2010 zo dňa 29.4.2010 pre výzvy vyhlásené v rámci OPBK:

Ak realizáciou projektu financovanému  z OPBK dochádza k zásahu do nehnuteľnosti, žiadateľ nesmie mať takúto nehnuteľnosť (budova, pozemok) zaťaženú záložným právom v zmysle podmienok definovaných v Programovom manuáli pre OPBK, resp. Príručke pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK.

Ak realizáciou projektu fianncovanému z OPBK nedochádza k zásahu do nehnuteľnosti, podmienka týkajúca sa záložného práva k nehnuteľnosti v zmysle podmienok definovaných v Programovom manuáli pre OPBK, resp. Príručke pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK sa nevzťahuje.