Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Otázka k výzve OPBK/2013/2.2/11.

Jedná sa o ukazovatele výsledku: Počet zavedených elektronických služieb a Počet zabedených elektronických služieb dostupných online. V príručke pre žiadateľa sa uvádza že na vykazovanie cieľov projektu, ak je to relevantné a žiadateľ deklaruje príspevok k HP TUR prostredníctvom merateľného ukazovateľa "počet zavedených elektronických sližieb dostupných on-line", je potrebné, aby v ŽoNFP v časti 12. Hodnoty meratľných ukazovateľov a v Opise projektu v častu 9.5 Sumarizácia hodnôt merateľných ukazovateľov bol uvedený aj merateľný ukazovateľ "Počet zvaedených elektronických služieb". V týchto bodoch je potrebné uviesť obidva merateľné ukazovatele, tzn. aj "Počet zavedených elektronických služieb dostupnýc on-line" aj "Počet zavedených elektronických služieb. Plánované hodnoty obidvoch ukazovateľov musia byť totožné. Čo však v prípade ak žiadateľ chce uviesť ukazovatele nasledovne: 1. Počet zavedených elektronických služieb - 8 Počet zavedených elektronických sližieb dostupných online - 2 Do ukazovateľa Počet zavedených elektronických služieb žiadateľ započítal 8 rôznych elektronických aplikácií na podporu výroby. Do ukazovateľa Počet zavedených elektronických sližieb dostupných online žiadateľ započítal 2 ďalšie elektronické apilácie (web stránku a e-shop) pretože tie sú dostupné online. Postupoval žiadateľ správne? Alebo je naozaj potrebné dodržiavať vyššie citované ustanovenie príručky a pri obidvoch ukazovateľoch použiť totožnú plánovaná hodontu takto: Počet zavedených elektronických služieb - 10, Počet zavedených elektronických služieb dostupných online - 10. To znamená, že žiadateľ spočítal aplikácie obyčajné aj tie dostupné online aby plánovaná hodnota bola totožná. Je správny prvý alebo druhý postup?

Na vykazovanie cieľov projektu, ak je to relevantné a žiadateľ deklaruje príspevok k HP TUR prostredníctvom merateľného ukazovateľa "Počet zavedených elektronických služieb dostupných on - line" je potrebné, aby v ŽoNFP v časti 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov a v Opise v časti 9.5 Sumarizácia hodnôt merateľných ukazovateľov bol uvedený aj merateľný ukazovateľ "Počet zavedených elektronických služieb". V týchto bodoch je potrebné uviesť obidva merateľné ukazovatele, tzn. aj "počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line"aj "Počet zavedených elektronických služieb". Plánované hodnoty obidvoch ukazovateľov musia byť totožné.