Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

V rámci aktuálnej výzvy OPBK/2013/2.2/11 mám otázku týkajúcu sa prílohy Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy. Ak žiadateľom je firma, ktorá vznikla v roku 2013, je pre ňu relevantná táto príloha? Ak áno ako máme postupovať?

Príloha č.9 - Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy je v prípade začínajúceho podniku, ktorý vznikol v roku 2013 a nemá ukončené účtovné obdobie nerelevantná. Začínajúci podnik, predkladá v rámci prílohy č. 7 audit súčasného zdaňovacieho obdobia overený externým audítorom. Z auditu musí byť zrejnmé, že žiadateľ vykonáva výrobnú alebo inú podnikateľskú činnosť podľa predmetu podnikania (činnosti) uvedeného v obchodnom registri.

RO OPBK si z dôvodu odborného, objektívneho, nezávislého a transparentného hodnotenia vyhradzuje právo vyžiadať si akékoľvek informácie vzťahujúce sa k ŽoNFP.