Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Na základe konzultácie a informácií z príručky pre žiadateľa máme problém s nájomnými zmluvami, ktoré treba uzatvoriť s Lesmi SR.

Príručka požaduje zriadenie predkupného práva avšak v prípade Lesov SR je zakéto predkupné právo nemožné zriadiť, nakoľko legislatíva to neumožňuje. O predaji majetku v správe Lesov SR rozhoduje výlučne minister pôdohospodárstva a Lesy SR ho nemôžu zaviazať žiadnym predkupným právom. Je možné v tomto prípade uplatniť zdôvodnenie na ktoré odkazuje posledná časť vety v zátvorke "(zdôvodniť ak nie je právne uplatniteľné)" str. 82/b) preukázanie užívacieho práva/ - zmluva o nájme, ak áno akú formu má mať dané zdôvodnenie, stačí ak ho vystaví obec?

Vlastnícke vzťahy v rámci Výzvy č. OPBK/2013/1.1/10 sú uvedené v kapitole 11.2, bod 9.6 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - verejná správa.

Žiadateľ resp. prenajímateľ uvedie v zmysle akej platnej legislatívy (s priamym odlazom na paragraf zákona) nemôže zmluva o nájme obsahovať ustanovenie týkajúce sa predkupného práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa má projekt realizovať.