Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Musí žiadateľ odoslať žiadosť o aktiváciu užívateľského konta priamo zo svojej adresy alebo môže túto žiadosť elektronicky zaslať aj tretia poverená osoba?

Elektronickú formu žiadosti o aktiváciu užívateľského konta môže vyplniť a odoslať prostredníctvom portálu ITMS aj tretia poverená osoba, avšak táto žiadosť musí byť následne vytlačená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a zaslaná na adresu Datacentra (poverený orgán CKO a MF SR pre spravovanie užívateľských kont): Datacentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava. Zamestnanec Datacentra na základe kontroly elektronickej a papierovej verzie žiadosti aktivuje konto žiadateľa, vytlačí a zašle grid kartu poštou na adresu štatutárneho orgánu žiadateľa.