Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Je možné žiadať o NFP na projekt Informačný systém nemocnice?

V zmysle Programového manuálu pre OPBK nemocnice nie sú oprávnenými prijímateľmi čerpania NFP.