Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 14 a verejný sektor verzia 14

Dátum: 3. 8. 2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že od 22. júla 2015 sú aktuálne platné:

- Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - súkromný sektor verzia 14.

- Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK - verejný sektor verzia 14.

Aktualizácia bola vykonaná v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania - aktualizácia č. 6.

Aktuálne verzie príručiek možno nájsť v sekcii - Dokumenty - v časti Príručky pre žiadateľa/prijímateľa.