Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP

Dátum: 9. 7. 2015

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje, že z dôvodu aktualizácie Systému riadenia ŠF a FK pre programové obdobie 2007 - 2013 ako aj v nadväznosti na aktualizáciu Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO - aktualizácia č. 6 vstúpili do platnosti dňom 30.06.2015 nové Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré sú zverejnené na webovom portáli RO OPBK v sekcii Formuláre - Zmluva o NFP OPBK platná od 30.06.2015 (link: www.opbk.sk/formulare/).