Interim hodnotenie Operačného programu Bratislavský kraj

pravidelné hodnotenie OPBK jún 2010

Predmetné hodnotenie bolo vzaté na vedomie Monitorovacím výborom pre OPBK na jeho zasadnutí dňa 25.10.2010.

Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovanosti a publicity v polovici PO 2007-2013

 Vyhodnotenie výsledkov opatrení v oblasti informovanosti a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 bolo vykonané v zmysle čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. Výsledky predmetného hodnotenia boli prezentované na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.6.2011.

Hodnotenie výkonu činností SORO pre OPBK

 V súlade s ustanoveniami definovanými v Operačnom programe Bratislavský kraj bola dňa 25. októbra 2010 na 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK uložená riadiacemu orgámu úloha vykonať hodnotenie SORO pre OPBK. Predmetné hodnotenie bolo vykonané v polovici programového obdobia ako strednodobé hodnotenie procesu implementácie prioritnej osi 1 prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja ako SORO pre OPBK.

Evaluation of the performance of the Intermediary Body under the Managing Authority for the Operational Programme Bratislava Region - Evaluation Report - Summary

 Pravidelné hodnotenie OPBK rok 2013 - SJ

 Regular evaluation of the OPBR year 2013 - AJ

Strategické hodnotenie OPBK 2007-2013 - SJ.pdf

Strategic evaluation of OPBR 2007-2013 - AJ.pdf