Môžu sa v rámci Operačného programu Bratislavský kraju uchádzať o nenávratnú finančnú podporu aj mimovládne organizácie?

V zmysle Programového manuálu pre OPBK nie sú mimovládne organizácie oprávnenými žiadateľmi pre čerpanie NFP.