Je možné žiadať o NFP na projekt Informačný systém nemocnice?

V zmysle Programového manuálu pre OPBK nemocnice nie sú oprávnenými prijímateľmi čerpania NFP.