Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Dátum platnosti: od 27. 3. 2013 do 27. 5. 2013
Kód výzvy: OPBK-2013-JESSICA

Písomné vyzvanie OPBK-2013-JESSICA.doc

Vzor Žiadosť o NFP OPBK-2013-JESSICA.doc

Protokol k Žiadosti o NFP OPBK-2013-JESSICA.doc