9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj-opatrenie 1.2 OPBK

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava
Dátum platnosti: od 25. 1. 2012 do 31. 10. 2012
Kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09

Výzva OPBK/2012/1.2/09.doc  rtf.

OZNAM O PREDĹŽENÍ TERMÍNU UKONČENIA VÝZVY Č. OPBK/2012/1.2/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, predlžuje výzvu č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012.

  Aktualizácia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09

Oznam pre žiadateľov k výzvam č. OPBK/2012/1.2/09 a OPBK/2012/2.2/09

Riadiaci orgán OPBK aktualizuje prílohu č.8 Finančná analýza projektu k výzvam č. OPBK/2012/1.2/09 a č. OPBK/2012/2.2/09. Upozorňujeme žiadateľov o NFP v rámci uvedených výziev, aby postupovali v zmysle aktuálne platnej prílohy č.8.

 Príloha 8 aktualizácia Finančná analýza projektu.xls

Oznam pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev vyhlásených v roku 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev v roku 2012, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.