Siedma výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.2 OPBK

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava
Dátum platnosti: od 14. 2. 2011 do 30. 6. 2011
Kód výzvy: OPBK/2011/1.2/07

Výzva OPBK/2011/1.2/07 (.rtf)

     Príloha 1 Žiadosť o NFP (.rtf)

     Príloha 2 Opis projektu (.rtf)

     Príloha 3 Rozpočet projektu

     Príloha 4 Zmluva o NFP (.rtf)

     Príloha 5 Programový manuál.zip

     Príloha 6 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa - verejná správa.zip

     Príloha 7 Finančná analýza projektu

     Formuláre k ŽoNFP.zip

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV V RÁMCI VÝZVY  OPBK 2011/1.2/07 O VYDANÍ USMERNENIA č.3/2011

Usmernenie č. 3/2011 k horizontálnym prioritám je zverejnené v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV V RÁMCI VÝZVY OPBK 2011/1.2/07 zo dňa 4. marca 2011

Riadiaci orgán OPBK pristúpil k aktualizácii prílohy č.7 Finančná analýza projektu k výzve č. OPBK/2011/1.2/07 a č. OPBK/2011/2.2/07. Upozorňujeme prijímateľov/žiadateľov o NFP v rámci uvedených výziev, aby postupovali v zmysle aktuálne platnej prílohy č. 7.

Priloha_7_aktualizacia_Financna_analyza_projektu 040311

 OZNAM PRE ŽIADATEĽOV V RÁMCI VÝZVY OPBK/2011/1.2/07 a OPBK/2011/2.2/07 zo dňa 11. mája 2011

Riadiaci orgán pre OPBK zverejňuje aktualizovanú prílohu č.7 k výzve (Finančná analýza projektu).

V aktualizovanej prílohe č. 7 k výzve (Finančná analýza projektu) sú v tabuľke č. 6 údaje za rok 2008 vypracované na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Finančný spravodajca č. 12/2007). Údaje za roky 2009 - 2010 sú vypracované na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Finančný spravodajca č. 12/2007) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (Finančný spravodajca č.15/2009).

Týmto oznamom sa ruší platnosť aktualizácie prílohy č.7 zo 4. marca 2011. RO OPBK žiada žiadateľov, aby pri vypracovaní finančnej analýzy projektu postupovali podľa aktualizovanej prílohy č. 7 (súbor s názvom Priloha_7_aktualizacia_Financna_analyza_projektu 110511.xls).

Priloha_7_aktualizacia_Financna_analyza_projektu 110511

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV V RÁMCI VÝZVY OPBK 2011/1.2/07 O ZMENE TERMÍNU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O NFP

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu náročnosti prípravy projektov rozhodol o zmene termínu predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2011/1.2/07 z pôvodného dátumu 31.5.2011 na termín 30.6.2011.

Aktualizácia výzvy č. OPBK/2011/1.2/07

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV V RÁMCI VÝZVY OPBK/2011/1.2/07 zo dňa 30. mája 2011

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia 1.2, že Prílohu č. 14 žiadosti o nenávratný finančný príspevok (Ďalej len "ŽoNFP") - Súhlas všetkých partnerov s realizáciou a podmienkami realizácie projektu deklarovaných zmluvným vzťahom predkladajú len oprávnení žiadatelia Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj ako partneri v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. V tejto prílohe oprávnený žiadatľ predkladá súhlas druhého partnera v rámci BID, a.s. s realizáciou predkladaného projektu.

Ostatní oprávnení žiadatelia predkladajú v rámci Prílohy č. 14 ŽoNFP písomné stanovisko Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. k navrhovanému projektu.