Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.2 OPBK

Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava
Dátum platnosti: od 29. 1. 2010 do 2. 8. 2010
Kód výzvy: OPBK/2010/1.2/04

Výzva OPBK_2010_12_04.doc

 Upozornenie RO OPBK o nesprávnom znení otázok deklarovania príspevku k HP IS a k HP TUR vo verejnej časti portálu ITMS.doc

 

Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK, kód výzvy: OPBK/2010/1.2/04, 10.3.2010

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje ku dňu 1.7.2010 opravu Prílohy č. 2 k Programovému manuálu OPBK „Hodnotiace a výberové kritériá OPBK“. Oprava Prílohy č. 2  je v súlade s Uznesením Monitorovacieho výboru pre OPBK č. 5/2009 zo 6.2.2009.

Opravená príloha 2 PM OPBK - Hodnotiace kritériá PM.doc

RO OPBK zrušuje pozastavenie výzvy OPBK/2010/1.2/04 dňom 8. 4. 2010.

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP v rámci OPBK, že dňa 1. júla 2010 vydal Usmernenie č. 8/2010 k vypĺňaniu Prílohy č. 7 „Finančná analýza projektu“ k výzve OPBK/2010/1.2/04.

Usmernenie č. 8/2010 k finančnej analýze projektu k výzve OPBK/2010/1.2/04.zip