Oprava v „Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj v znení Dodatku č. 1 – Schéma DM-13/2008“

Dátum: 2. 4. 2009

Oprava v „Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj v znení Dodatku č. 1 – Schéma DM-13/2008“, ktorá bola uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 28. januára 2009 (Ročník XVII, Číslo 18A, str.118 -134) v plnom znení.

V uvedenej schéme sa v časti G. Oprávnené výdavky v čl. G5 nachádza bod g) výdavky na odborné konzultácie poskytnuté externými subjektmi v prípade nadobudnutia a ochrany práv duševného vlastníctva a obchodovania s nimi a v prípade licenčných dohôd výdavky na odborné poradenstvo poskytnuté externými subjektmi pri používaní noriem maximálne do výšky 30% z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť správne zaradený do  čl. G3.

 

Správne znenie čl. G3 je nasledovné:


G3. Pomoc na podporu ZÍSKANIA A ochrany priemyselných práv

Oprávnenými výdavkami sú výdavky priamo spojené s realizáciou jednotlivých oprávnených projektov, a sú preukázateľné priamo prijímateľom, a to:

a)poplatky spojené s prihlásením európskeho patentu a medzinárodnej prihlášky patentov podľa PCT,

b)správne poplatky za udržiavanie platnosti patentov,

c)poplatky spojené s prihlasovaním ochranných známok,

d)poplatky spojené s prihlasovaním úžitkových vzorov,

e)poplatky spojené s prihlasovaním označenia pôvodu výrobkov a zemepisného označenia výrobkov,

f)poplatky za obstaranie priemyselných práv, patentov, licencií v priamej spojitosti s realizáciou výrobného procesu,

g)výdavky na odborné konzultácie poskytnuté externými subjektmi v prípade nadobudnutia a ochrany práv duševného vlastníctva a obchodovania s nimi a v prípade licenčných dohôd výdavky na odborné poradenstvo poskytnuté externými subjektmi pri používaní noriem maximálne do výšky 30% z celkových oprávnených výdavkov projektu.


Správne znenie čl. G5 je nasledovné:


G5. ZAVÁDZANIE A ÚČINNÉ VYUŽÍVANIE PRÍSTUPU K IKT

Oprávnenými výdavkami sú výdavky priamo spojené s realizáciou jednotlivých oprávnených projektov, a sú preukázateľné priamo prijímateľom, a to:

a)výdavky na zriadenie prístupu k širokopásmovému internetu,

b)výdavky na budovanie lokálnych (vnútropodnikových) sietí,

c)výdavky na vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií,

d)výdavky na nákup nevyhnutných zariadení hardvéru a softvéru pre vybudovanie lokálnych sietí a vytvorenie a udržiavane elektronických služieb a aplikácií,

e)poplatky za tvorbu a udržiavanie webových stránok,

f)výdavky na budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov.

Uvedená oprava v „Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj v znení Dodatku č. 1 – Schéma DM-13/2008“ bude uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 3. 4. 2009, kedy nadobudne platnosť a účinnosť.

Opravená schéma de minimis v plnom znení bude zverejnená ako príloha výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK pre súkromný sektor na webových stránkach www.opbk.sk , www.build.gov.skwww.nsrr.sk .